Judo technieken

TACHI WAZA (staande technieken)
IndraaienVegenMaaienBlokkeren
Uki-goshiDe-ashi-baraiO-soto-gariHiza-guruma
O-goshiOkuri-ashi-baraiO-uchi-gariSasae-tsuri-komi- ashi
Koshi-gurumaO-uchi-baraiKo-uchi-gari 
Tsuri-goshiKo-uchi-barai  
Tsuri-komi-goshiHarai-goshi  
Harai-goshi   
Ippon-seoi-nage   
Morote-seoi-nage   
Seoi-otoshi   
Tai-otoshi   
Uchi-mata   
Offer worpenKaeshi wazaHenka wazaHikomi waza
Tomoe-nage5x5x5x
Sumi-gaeshiO soto gari – de ashi barai   
Yoko-tomoe-nage 1 2   
Yoko-otoshi   
 Tani-otoshi   
 Ko-uchi-maki-komi   
 Koshi-maki-komi   
 Ura-nage   
Ashi wazaKoshi wazaTe wazaKata waza
O-soto-gariUki-goshiTai-otoshiIppon-seoi-nage
O-uchi- gari+baraiO-goshiMorote-gariMorote-seoi-nage
Ko-uchi-gari+baraiKoshi-guruma Kata-ashi-dori Ippon-seoi-otoshi
De-ashi-barai Tsuri-goshi Te-guruma Morote-seoi-otoshi
Okuri-ashi-barai Tsuri-komi-goshi  Kata-guruma
Uchi-mata Harai-goshi  Kata-guruma-otoshi
Hiza-gurumaUchi-mata  
Sasae tsuri komi ashi   
 
 NE WAZA (grond technieken)
Osae wazaKuzure wazaHodoki wazaextra Osae waza
Kesa-gatame1x Kesa-gatame1x Kesa-gatameKata-gatame
Tate-shiho-gatame1x Tate-shiho- gatame1x Tate-shiho- gatameGyaku-kesa-gatame
Yoko-shiho-gatama1x Yoko-shiho- gatame1x Yoko-shiho- gatame 
Kami-shiho-gatame1x Kami-shiho- gatame1x Kami-shiho- gatame 
Kansetsu wazaShime waza 1Shime waza 2Sankaku waza
 Ude garami 3x Nami juji jime (p4) Kata-ha-jime (p1) 5x: 1 2 3 4 5
Hara ude hishigi gatame (p2)Gyaku juji jime (p4)Okuri-eri-jime (p2) 6 posities
Juji ude hishigi gatame (p3)(p3)(p4)Kata juji jime (p4)Hadaka-jime (p3)elke positie 3x
Hiza ude hishigi gatame (p4)Morote jime (p4)Tsukomi-jime (p5) 
Ude hishigi ude gatame (p5) Katate-jime (p5) 
Waki ude hishigi gatame (p6)(p6)   

NAGE NO KATA: 1e tm 3e serie