Examen uitslagen

geel

Tweemaal per jaar worden er examens afgenomen bij Budoschool Yotosama. Hieronder zijn de uitslagen te vinden.

SPONSORED BY:

Indofoods

>

Jun – 2024Ray MullerAikido6e kyu
Jun – 2024Cindy OduberAikido6e kyu
Jun – 2024Stella SpijkerAikido4e kyu
Jun – 2024Pyke VeldhuizenAikido4e kyu
Jun – 2024Ben HeinenAikido2e kyu
Jun – 2024Joël van UffelenAikido2e kyu
Jun – 2024Thijmen HoofyAikido2e kyu
Jun – 2024Koen de GrootJiu-Jitsu5e kyu
Jun – 2024Faith JagdewsingJiu-Jitsu5e kyu
Jun – 2024Nolan de JongJiu-Jitsu5e kyu
Jun – 2024Lennon TegelaarJiu-Jitsu4e kyu
Jun – 2024Marc SietaramJiu-Jitsu4e kyu
Jun – 2024Timofey TseJiu-Jitsu4e kyu
Jun – 2024Melvin de JongJiu-Jitsu2e kyu
Jun – 2024Xandra Grundeken-ScheepmakerJiu-JitsuClub Zwart
Jun – 2024Milan van WijkJudo5e kyu
Jun – 2024Senn van WijkJudo5e kyu
Jun – 2024Nova van PeetJudo5e kyu
Jun – 2024Rosalien RutgersJudo5e kyu
Jun – 2024Luuk van LoenenJudo5e kyu
Jun – 2024Genairo BrandborgJudo5e kyu
Jun – 2024Laurine PlazierJudo5e kyu
Jun – 2024Eliane PlazierJudo5e kyu
Jun – 2024Ilse HageJudo5e kyu
Jun – 2024Isabella WeisJudo5e kyu
Jun – 2024Jesse IJzendoornJudo5e kyu
Jun – 2024Luca BoerefijnJudo5e kyu
Jun – 2024Lasse LommersJudo4e kyu
Jun – 2024Sophronia AmoakoJudo4e kyu
Jun – 2024Matthijs BoersmaJudo4e kyu
Jun – 2024Adam SelmiJudo4e kyu
Jun – 2024Boan MinnemaJudo4e kyu
Jun – 2024Timor van TurrennoutJudo4e kyu
Jun – 2024Shaquille Budhu LallJudo4e kyu
Jun – 2024Tim PawlowskiJudo4e kyu
Jun – 2024Lillian DonderslootJudo4e kyu
Jun – 2024Marc SietaramJudo3e kyu
Jun – 2024Bink van der HoevenJudo3e kyu
Jun – 2024Denzel HaaringJudo3e kyu
Jun – 2024Luca van WijkJudo3e kyu
Jun – 2024Rens VijverbergJudo3e kyu
Jun – 2024Emma BotsJudo3e kyu
Jun – 2024Tim MorrenJudo3e kyu
Jun – 2024Elizabeth RommelseJudo2e kyu
Jun – 2024Pim van ElpJudo1e kyu
Jun – 2024Sem GuerandJudo1e kyu
Jun – 2024Aron GyoriJudo1e kyu
Jun – 2024Shady GuirguisJudoClub Zwart
Jun – 2024Milan van ’t VeerJudoClub Zwart
Dec – 2023Timo SleeuwenhoekAikido2e kyu
Dec – 2023Melchior MerencianaJiu-Jitsu5e kyu
Dec – 2023Rawi JhingurJiu-Jitsu5e kyu
Dec – 2023Aiden van der HanszJiu-Jitsu5e kyu
Dec – 2023Bas HageJiu-Jitsu5e kyu
Dec – 2023Gijs HageJiu-Jitsu4e kyu
Dec – 2023Marijne van der WieleJiu-Jitsu3e kyu
Dec – 2023Shreyas DasrathJiu-Jitsu3e kyu
Dec – 2023Melvin de JongJiu-Jitsu3e kyu
Dec – 2023Ishana Budhu LallJudo5e kyu
Dec – 2023Alexi SpoorendonkJudo5e kyu
Dec – 2023Jaro Ribeiro RodriquesJudo5e kyu
Dec – 2023Dylan VermeulenJudo5e kyu
Dec – 2023Lucas van OosteromJudo5e kyu
Dec – 2023Kick WijersJudo5e kyu
Dec – 2023Mees GerritsenJudo5e kyu
Dec – 2023Diego Crisotomo RuedaJudo5e kyu
Dec – 2023Nolan HoekmanJudo5e kyu
Dec – 2023Zayne JhaghroeJudo5e kyu
Dec – 2023Bram ChatrerJudo4e kyu
Dec – 2023Thygo TroosJudo4e kyu
Dec – 2023Tom van DonselaarJudo4e kyu
Dec – 2023Nolan de JongJudo4e kyu
Dec – 2023Madelief RommelseJudo4e kyu
Dec – 2023Amissi DialoJudo3e kyu
Dec – 2023Jesse BuninkJudo3e kyu
Dec – 2023Abdoul DialoJudo2e kyu
Dec – 2023Elisa PorzioJudo2e kyu
Dec – 2023Rivano RasoelbaksJudo2e kyu
Dec – 2023Jessey JhagroeJudo2e kyu
Dec – 2023Shreyas DasrathJudo2e kyu
Dec – 2023Melvin de JongJudo2e kyu
Okt – 2023Lars HarpsBJJGrijs
Okt – 2023Aernout SieBJJBlauw
Okt – 2023Rolf VijverbergBJJBlauw
Okt – 2023Wesley HendriksBJJBruin
Okt – 2023John ZwalveBJJBruin
EXAMEN UITSLAGEN
 Jan – 2020 Erling vd Ley Aikido 1e kyu
 Jan – 2020 Nishal Manbodh Aikido 3e kyu
 Jan – 2020 Aydan vd Spek Aikido 3e kyu
 Jan – 2020 Walhter Ladrak Aikido 3e kyu
 Jan – 2020 Retno Bos Aikido 3e kyu
 Jun – 2022 Retno Bos Aikido 2e kyu
 Jun – 2022 Joyce Bennis Aikido 2e kyu
 Jun – 2022 Thijmen Hooft Aikido 3e kyu
 Jun – 2022 Joël van Uffelen Aikido 3e kyu
 Jun – 2022 Ben Heinen Aikido 3e kyu
 Jun – 2022 Wesley Hendriks BJJ Paars
 Jun – 2022 Jaël Lagemaat Jiu-Jitsu 2e kyu
 Jun – 2022 Jill Lagemaat Jiu-Jitsu 2e kyu
 Jun – 2022 Jessey Jhagroe Jiu-Jitsu 4e kyu
 Jun – 2022 Rolf Vijverberg Jiu-Jitsu 4e kyu
 Jun – 2022 Tarun Lachman Jiu-Jitsu 4e kyu
 Jun – 2022 Raimond Tegelaar Jiu-Jitsu 4e kyu
 Jun – 2022 Gijs Hage Jiu-Jitsu 5e kyu
 Jun – 2022 Damien Chu Jiu-Jitsu 5e kyu
 Jun – 2022 Senna van Etten Jiu-Jitsu 5e kyu
 Jun – 2022 Melvin de Jong Judo 3e kyu
 Jun – 2022 Noah Hendriks Judo 3e kyu
 Jun – 2022 Gianna Deinum Judo 3e kyu
 Jun – 2022 Iano van Etten Judo 3e kyu
 Jun – 2022 Shreyas Dasrath Judo 3e kyu
 Jun – 2022 Jessey Jhagroe Judo 3e kyu
 Jun – 2022 Rivano Rasoelbaks Judo 3e kyu
 Jun – 2022 Timofey Tse Judo 4e kyu
 Jun – 2022 Senna van Etten Judo 4e kyu
 Jun – 2022 Elizabeth Rommelse Judo 4e kyu
 Jun – 2022 Luuk van Schie Judo 4e kyu
 Jun – 2022 Madelief Rommelse Judo 5e kyu
 Jun – 2022 Marit Konijnendijk Judo 5e kyu
 Jun – 2022 Améli van Luijtgaarden Judo 5e kyu
 Jun – 2022 Nolan de Jong Judo 5e kyu
 Jun – 2022 Thycho Troost Judo 5e kyu
 Jun – 2022 Milo van der Meijs Judo 5e kyu
 Jun – 2022 Tom van Donselaar Judo 5e kyu
 Jun – 2022 Jack Oostdam Judo 5e kyu
 Jun – 2022 Dean Dijkstra Judo 5e kyu
 Jun – 2022 Bram Chatrer Judo 5e kyu
 Jun – 2022 Joeri Klaver Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Ziga Bos Aikido 1e kyu
 Feb – 2023 Nishal Manbodh Aikido 1e kyu
 Feb – 2023 Fendi Baldew Jiu-Jitsu 1e kyu
 Feb – 2023 Noah Hendriks Jiu-Jitsu 3e kyu
 Feb – 2023 Duncan de Jong Jiu-Jitsu 3e kyu
 Feb – 2023 Melvin de Jong Jiu-Jitsu 4e kyu
 Feb – 2023 Shreyas Dasrath Jiu-Jitsu 4e kyu
 Feb – 2023 Marijne vd Wiele Jiu-Jitsu 4e kyu
 Feb – 2023 Iano van Etten Jiu-Jitsu 4e kyu
 Feb – 2023 Lennon Tegelaar Jiu-Jitsu 5e kyu
 Feb – 2023 Marc Sieteram Jiu-Jitsu 5e kyu
 Feb – 2023 Timofey Tse Jiu-Jitsu 5e kyu
 Feb – 2023 Bink vd Hoeven Jiu-Jitsu 5e kyu
 Feb – 2023 Lars van der Niet Jiu-Jitsu 5e kyu
 Feb – 2023 Josephine Rommelse Judo 1e kyu
 Feb – 2023 Aishia Sie Judo 1e kyu
 Feb – 2023 Duncan de Jong Judo 1e kyu
 Feb – 2023 João Oliveira Santos Judo 1e kyu
 Feb – 2023 Marit Meijer Judo 1e kyu
 Feb – 2023 Jael Lagemaat Judo 1e kyu
 Feb – 2023 Jill Lagemaat Judo 1e kyu
 Feb – 2023 Noah Groenendijk Judo 1e kyu
 Feb – 2023 Shady Guirguis Judo 1e kyu
 Feb – 2023 Casper Hoek Judo 1e kyu
 Feb – 2023 Milan van ’t Veer Judo 1e kyu
 Feb – 2023 Silvia Schooneman Judo 2e kyu
 Feb – 2023 Pim van Elp Judo 2e kyu
 Feb – 2023 Sem Guerand Judo 2e kyu
 Feb – 2023 Marc Sieteram Judo 4e kyu
 Feb – 2023 Jesse Bunnink Judo 4e kyu
 Feb – 2023 Yannick vd Luijtgaarden Judo 4e kyu
 Feb – 2023 Tim Morren Judo 4e kyu
 Feb – 2023 Denzel Haaring Judo 4e kyu
 Feb – 2023 Jayni Alberts Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Lillian Donkersloot Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Tim Pawlowski Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Quinten Batenburg Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Lasse Lommers Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Niels de Zwart Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Sophronia Amoako Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Timor van Turennout Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Matthijs Boersma Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Wim van Schie Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Adam Selmi Judo 5e kyu
 Feb – 2023 Boan Minnema Judo 5e kyu
 Jun – 2023 Luka Boersen Aikido Club Zwart
 Jul – 2023 Max Gareman Aikido Club Zwart
 Jul – 2023 Erling van der Leij Aikido Club Zwart
 Jul – 2023 Jaël Lagemaat Jiu-Jitsu 1e kyu
 Jul – 2023 Jill Lagemaat Jiu-Jitsu 1e kyu
 Jul – 2023 Jay Neutink Jiu-Jitsu 2e kyu
 Jul – 2023 Aishia Sie Jiu-Jitsu 2e kyu
 Jul – 2023 Lars Harps Jiu-Jitsu 2e kyu
 Jul – 2023 Rolf Vijverberg Jiu-Jitsu 3e kyu
 Jul – 2023 Thomas Schooneman Jiu-Jitsu 5e kyu
 Jul – 2023 Thygo Troost Jiu-Jitsu 5e kyu
 Jul – 2023 Dillan Biever Jiu-Jitsu 5e kyu
 Jul – 2023 Jelle Mensink Jiu-Jitsu 5e kyu
 Jul – 2023 Mike Bolleboom Judo 1e kyu
 Jul – 2023 Lars Harps Judo 1e kyu
 Jul – 2023 Alisha Narain Judo 2e kyu
 Jul – 2023 Elizabeth Rommelse Judo 3e kyu
 Jul – 2023 Timofey Tse Judo 3e kyu
 Jul – 2023 Geert de Bruin Judo 3e kyu
 Jul – 2023 Casper Bolhuis Judo 3e kyu
 Jul – 2023 Emma Bots Judo 4e kyu
 Jul – 2023 Rens Vijverberg Judo 4e kyu
 Jul – 2023 Bink van der Hoeven Judo 4e kyu
 Jul – 2023 Luca van Wijk Judo 4e kyu
 Jul – 2023 Brendon Pronk Judo 5e kyu
 Jul – 2023 Kyan Strous Judo 5e kyu
 Jul – 2023 Sieb van der Werf Judo 5e kyu
 Jul – 2023 Joris Goijers Judo 5e kyu
 Jul – 2023 Alex Karpiel Judo 5e kyu