Noa Smits – Jiu-Jitsu

 RESULTATEN
Noa Smits   Noa Smits

Jiu-Jitsu
 2018 – 2019  Nederlands kampioenschap NW/BJJ  U16  -50 kg  1e
 2018 – 2019
 2018 – 2019